Anders Hallgren

  • Psykolog och hundpsykolog

Föredrag och kurser

Nyckeln till lycka – Att motverka social stress hos hundar

Social stress är vanligt hos hundar

– om hur du undgår det och får en lycklig hund

Seminariet är baserat på min nya bok med samma titel. (Se Böcker)

Det här seminariet bottnar i ett projekt med syfte att försöka fastställa vilka faktorer hos människan som kan åstadkomma brister i hundars välfärd. Det tar upp vilka psykologiska, etologiska och etiska företeelser som kan orsaka psykiskt lidande. Det är ju tyvärr så att det hittills inte varit möjligt att mäta psykisk misskötsel genom att studera djuren, trots att många försök gjorts, till exempel med mätningar av kortisol. Därför är en analys av djurägarens beteende ett alternativ.

Metoden bygger på en jämförelse mellan å ena sidan en hunds naturliga behov och beteende och å andra sidan hur stor avvikelsen är från hur vårdnadshavaren tillgodoser dem.

Seminariets första del tar upp en sammanställning av femton beteenden som hundar visar, som är till för att stärka de sociala och emotionella banden mellan individerna i en grupp. Ju fler sådana beteenden som finns hos hundarnas anfäder, de vilda hunddjuren, exempelvis vargar, desto större betydelse har de för gruppsammanhållning, samarbete och i förlängningen överlevnad. Att de lever kvar hos våra tamhundar visar också hur viktiga de är. Då är det viktigt att inte motverka dem från människans sida. Exempelvis kan en auktoritär behandling av en hund, med mycket straffande, orsaka en så stark stress att hunden får en mängd symtom. Hundar är genetiskt programmerade för goda relationer och hård och sträng behandling motverkar väl fungerande relationer.

Seminariets andra del tar upp social stress, det som bristande psykologisk välfärd åstadkommer. Det är ett onaturligt, lågintensivt och långvarigt mentalt slitage. Förr eller senare ger det negativa effekter i en hunds nervsystem bland annat i form av obalans i serotoninaktiviteten och i ökad kortisolproduktion. Effekter i beteendet är vanliga, som till exempel passivitet, ibland till och med inlärd hjälplöshet samt ökad tendens att reagera emotionellt, ofta i form av rädsla och aggressivitet. Det är den här typen av stress som medför emotionell utmattning, eller utbrändhet, hos människor. Enkelt uttryckt: Onaturlig social livssituation skapar onaturlig stress.

Den tredje delen av seminariet tar upp på vilka sätt vi kan fungera med våra hundar för att minska risken för social stress. Det handlar om att undvika vissa saker och att göra andra saker med hundarna – enkla, naturliga saker.

 

Nyckeln-till-lycka-Omslaget-webb

Hundens psykologi – och hundägarens…

Jag tar upp begreppet ledarskap och visar att det är missförstått och redovisar flera moderna etologers kritik av begreppet. Till exempel har man inte bland vilt levande flockdjur kunnat finna en rangordning baserad på att vissa djur dominerar andra med maktmedel.

Jag föreslår att vi byter ut ledarskap mot lärarskap och i stället för att försöka vara ”ledare”, ska vi granska oss själva som ”lärare” och tränare. Jag visar vilka fel de flesta av oss gör i träning och många får anledning att känna igen sig själva – fast med ett skratt.

Sen har vi det där med vanliga vardagssituationer, där vi mer är kompisar med våra hundar. Men som sådana kan vi också lätt skapa problembeteenden, fast vi egentligen försöker att hindra dem. Ibland bara genom att ge uppmärksamhet åt beteenden vi vill få bort.

Föredraget pågår i cirka en timma och 20 minuter. I pausen efteråt finns tillfälle att köpa signerade böcker. Efter det följer en frågestund på cirka 30 minuter.

Seminarium om Stress

Skadlig stress i olika former är ett fenomen som blir allt vanligare i det moderna samhället och det drabbar såväl människor som djur. Det kommer från flera källor och när det blir tillräckligt mycket uppstår en mängd symtom.

Till en början uppstår den största märkbara förändringen i individens beteende, med ökad spänning, oro, ångest och irritabilitet. Vid långvarig stark stress uppstår ofta emotionell utmattning. De sociala konsekvenserna kommer snabbt med slitningar i relationer till andra, såväl närstående som främlingar.

Utsätts en individ för en svår chock eller långvarig stress uppstår kroppsliga förändringar som nedsatt immunförsvar och förändringar i inre organ, framför allt mage och hjärta. Så småningom kommer andra kroppsliga symtom och olika sjukdomar av varierande grad av allvarlighet.

I kursen tar vi upp flera aspekter på begreppet stress. Man räknar med två typer av stress. Dels har vi den endokrina stressen, som baseras på stresshormoner från kroppens hormonproducerande körtlar, som adrenalin och kortisol från binjurarna. Dels har vi hjärnstress som innebär att det blir obalans i hjärnans olika mekanismer för att hantera påfrestningar.

Det är viktigt att kunna kartlägga orsaker till stress. Av den anledningen går vi igenom den stressanalys som hundpsykologer får lära sig, där man utreder över- och understimulering.

För att kunna hantera stress hos sin hund måste man känna till de olika stressfaktorer som finns i hundarnas värld. Därför går vi under kursen igenom alla de kända faktorerna och vad man kan göra för att undvika dem, för att förebygga problemen.

Förutom förebyggande åtgärder tar vi upp olika former av terapi, såväl psykologisk som näringsbaserad samt medicinsk.

Seminariet vänder sig till alla hundintresserade och inga speciella förkunskaper behövs. Inga svårtillgängliga termer eller begrepp ingår och allt är pedagogiskt tillrättalagt.


 

Preliminärt schema

09.00 Samling och presentation

09.30 Historik och definition av begreppet stress

09.45 Det finns två typer: endokrin stress och hjärnstress

10.00 Endokrin stress
Binjurehormonernas inverkan på organismen (adrenalin, noradrenalin och kortisol). Ett system som eftersträvar balans. Tyroxinets (sköldkörtelhormon) inverkan på stress. Testosteronet är delvis ett stresshormon (disk. om pågående maskulinisering av våra hanhundar).

12.00 Lunch

13.00 Hjärnstress
Svårt att skilja från endokrin stress. Hjärnans fysiologiska mekanismer för att uppnå balans. Samband mellan hjärnstress och endokrin stress.

14.00 Orsaker till olika former av stress
Genetiska, över- och understimulering, osäkerhet, chock, lång tids ansträngning eller krav, hormonförändringar, sjukdom, smärta m m)

15.30 Kaffepaus

16.00 Diagnostisering och terapi vid olika stresstillstånd

17.00 Dagen slut

Observera att avvikelser från schemat kan förekomma.

Motor och motivation

Målsättningen med detta helgseminarium är att belysa vanliga problem som man möter i träning och arbete med tjänste- och tävlingshundar. Vi tar upp olika tänkbara orsaker till varför träningen inte fungerar, framför allt drivkraft (”motor”) och motivation och sådant som påverkar dessa för träningen så viktiga begrepp.

”Motor” (drive, drivkraft) analyseras noga och vi tar upp vilka processer som är knutna till detta begrepp, såväl i hjärnan som i kroppens hormonsystem. Denna djupa genomlysning ger oss kunskaper om hur vi kan arbeta för att bibehålla en hunds energi på så hög nivå att dess arbetskapacitet fortsätter vara hög.

Motivation är en individs villighet att prestera och detta begrepp är helt avgörande för hur vi lyckas i träning och arbete. Lyckas vi hålla hundens motivation hög, lyckas också träningen. Vi kan göra mycket för att öka en hunds motivation, men mycket av det vi vanligtvis gör riskerar att minska den i stället. Därför måste vi lära känna hur motivation fungerar fysiskt såväl som psykiskt. Vi går igenom vad man gör som ökar och vad vi gör som minskar en hunds motivation. Vanligt är, tyvärr, att motivationen har en dalande kurva. Så trots att en hund lärt sig och kan genomföra det vi vill att den ska göra, blir resultatet dåligt för att den inte är motiverad till att göra det. Vi måste också känna till att olika saker konkurrerar om hundens uppmärksamhet, som olika maträtter frestar i en meny. Men man kan bara välja en. Det innebär att vi måste lära oss hur man kan analysera vad som motiverar hundens handlande i en viss situation. Det kan vara att hundens behov av att lära känna en ny hund på träningsplatsen är starkare än viljan att spåra en person.

Den här kursen är till stor del inriktad på varför hundar inte fungerar tillfredsställande i träning och arbete. Därför går vi också igenom faktorer som stör och förstör inlärning och prestation och olika problembeteenden, främst aggressivitet. Om en hund blir aggressiv kan det äventyra hundens karriär inom arbete och tävling. Vanligast är att hormonella störningar och smärta ligger bakom problembeteenden, helt eller delvis. Därför går vi igenom hur man kan analysera en hund i detta avseende. Också det missförstådda och missbrukade begreppet ”ledarskap” ser vi närmare på från flera håll.

Kursen kommer till vissa begränsade delar att gå in på ett fysiologiskt och psykologiskt djup, t ex hur hjärnan fungerar, för att belysa drivkraft och motivation. Det behövs emellertid inga speciella förkunskaper i biologi och psykologi. De vetenskapliga djupdykningarna är mer informativa och inget man behöver lära sig och komma ihåg.

Kursen baseras på boken ”Drivkraft och Motivation”, Anders Hallgren, MB förlag. I den kan man hämta mycket av det man vill veta mer om eller repetera efter kursen.

Välkommen till ett förhoppningsvis spännande och givande seminarium!

 

Preliminärt schema 

 

Lördag

09.00–09.30 Vanliga problem med arbets- och tävlingshundar.
Varför misslyckas så många?

09.30–10.00 Att förutsäga hundars möjligheter – om tester.
Tester ger högst 60% korrekt förutsägelse. En gissning ger 50% …

10.00–10.30 Krav på hundarna.
Är det hundarna, förarna eller träningen som är orsak till problem?

10.30–11.00 Träningen – hur kan vi förbättra den?
Lydnadsträning kan försämra arbetsprestationen!

11.00–11.30 Krav vi ska ställa på hundföraren.
Kunskaper och personlighet är viktigt.

11.30–12.00 Motor, drive, drivkraft – definition.
Det är svårt att öka drivkraft – men lätt att dämpa den!

12.00–13.00 Lunch

13.00–14.30 Drivkraftens fysiologi.
Om genetik, hjärnan och hormoner samt faktorer som påverkar hundens drivkraft.

14.30–15.00 Kaffepaus

15.00 –17.00 Motivation, behov och emotion.
Motivation: villighet och beredskap att uppnå ett mål genom specifika handlingar. Motivation är baserat på naturliga behov och verkar genom känslor. Introduktionstiden före träningen är mycket viktig.

Söndag

09.00–10.30 Att analysera motivation och faktorer som påverkar den samt inlärning och motivation. Inlärning sker i logiska hjärnstrukturer. Motivation sker i emotionella hjärnstrukturer. Inlärning och motivation har olika kurvor!

10.30–12.00 Olika motiv  konkurrerar. Motivation och mättnad. Belöning rör två olika system.
Hunden kan bara vara motiverad för ett beteende åt gången. Mätta alla andra behov före träningen! Mätta inte arbetsmotivationen! Korta pass. Träna motivationen. Sluta alltid medan motivationen är hög.

12.00–13. 00  Lunch

13.00–14.30 När det inte fungerar.
Ledarskap, straff och korrigering är vanliga lösningar vid olika problem. Vad innebär det? Faktorer som sänker tröskeln för aggression.

14.30–15.00 Kaffepaus

15.00–16.00 Analyser.
Om att analysera bakomliggande orsaker till problem. Smärta och smärtanalys; Hormoner och hormonanalys.

16.00 Kursen slut

 

AlfaSyndromet

”Alfarollen” framhålls speciellt mycket i dag i hundträning och ledarens roll överbetonas och misstolkas. Genom att framställa flocken som ett mänskligt samhälle, där låg status och rang är negativt och hög status och rang är något eftersträvansvärt, blir hunden blir en karriärist, som hela tiden strävar efter högre position i flocken.

Följaktligen blir hundägandet en kamp om positioner. Man blir noga med att inte låta hunden vinna i olika situationer. Det finns instruktörer, tränare och skribenter som lär hundägare att inte låta hunden äta sin mat före de mänskliga familjemedlemmarna, eller att hälsa på hunden när man kommer hem, för då kan den ha tagit sig uppåt ett ”pinnhål”. Man t o m varnar hundägare för att vara för snälla mot sina hundar, eftersom de då kan försöka ta över ledarskapet i familjen.

När en hund inte lyder en tillsägelse sägs det att den trotsar och att det är ett led i försöken att nå högre rang. Att det skulle kunna bero på dålig träning har man inte en tanke på.

Är diagnosen på ett problembeteende bristande ledarskap, blir helt följdriktigt terapin att kväsa den uppstudsige. Och när man gör det får man en tillfällig effekt av mer underkastelse än vanligt hos hunden. Den blir också mer rädd för straff och därmed tillfälligt lydigare.

Hundägaren får en känsla av att diagnosen var rätt och att denne inte själv räcker till som ledare. Problemet återkommer ju efter en tid. Ägaren provar att vara ännu hårdare och får en ny tillfällig effekt. Och så har en accelererande våldsspiral inletts.

I den här processen brottas hundägaren med känslor av att inte räcka till, inte vara en ”hundmänniska”, vara dålig ledarfigur, behöva vara hård och straffande mot sin hund fast det känns fel osv.

Har begreppet ledarskap den relevans som det tillskrivs? Är det rätt att flockstrukturen innehåller en inbyggd kamp om positioner? Är hunden en karriärist? Är det viktigt att vara ledare? Vad innebär alfapositionen?

Det här är frågor som kursen ställer och visar att det idag finns många forskningsresultat från vilda vargar, vargar i hägn, vildhundar och tamhundar, som talar för att vi inte alls behöver vakta på vår ledarroll.


Preliminärt schema

09.00 Samling och presentation

09.30 Definition av begreppen ledarskap, dominans och rangordning samt ledarrollens historik och nutid.

10.30 Biologiska funktioner av dominans och fördelar med rangstrukturer.

11.00 Dominans och aggression.

11.30 Är det relevant att blanda in ledarskap i hundträning?

12.00–13.00 Lunch

13.00 Kritik av ledarskapsbegreppet som det används idag. Hur normala relationer fungerar bland djuren.

14.00 Alternativa teorier om rangordning

15.00 Kaffepaus

15.30 Diagnosen ”bristande ledarskap” och quick-fix. Ledare eller lärare?

16.00 Operant träning utvecklar lydnaden på hundens villkor.

17.00 Dagen slut.

Observera att avvikelser från schemat kan förekomma.
Seminariet baseras på min bok ”AlfaSyndromet”.

 

Copyright © Anders Hallgren 2022