Anders Hallgren

  • Psykolog och hundpsykolog

Föredrag och kurser

(English) Mental Activation – enrichment made simple

Tyvärr är denna artikel enbart tillgänglig på Amerikansk Engelska. For the sake of viewer convenience, the content is shown below in the alternative language. You may click the link to switch the active language.

This seminar explains the why, how, where and when you should activate your dog with the special training that is mental activation.

The why: The dogs’ ancestor is the wolf. They are closely related and share the same genes to 99%. That is why the needs of a dog are similar to that of a wolf. Of course, there are species-, breed-, age- and individual differences, so you have to activate your dog, but not overdo it. While a wolf has to work hard in order to survive, a dog just needs to be active.

If a dog needs to be active, why doesn’t he or she just do something? Besides wanting to be active the dog also shares another trait with its ancestor: Behavioral synchronization. This means that the individuals in a group synchronize their behaviors – and that is what the dog does in relation to the caretakers. The problem is that our dog early stops follow us around the house because that doesn’t lead to anything interesting. Instead, it lies down, resting and sleeping and waits for the next walk. The high-powered young dog soon has an energy surplus which will be channeled during the walks.

To really understand the mental activation concept, one must study the wolf, therefore we will devote some time to look at the behavior of this fascinating close cousin to the dog.

The how: With a starting point in wolf behavior one can find four headings that are mentally stimulating. These are Nose work, Learning, Problem solving and Balance.

Nose work. Canines depend on their olfactory sense for survival. They scan the wind for prey or threat, follow a track – maybe for miles upon miles – and search the nearby grounds for something to eat. They have a sense of smell that is several hundred thousand times better than the human sense and they use it every day for as long as they live.

The wolves need to do it – the dog has a need to do it.

Learning. The ability to learn starts when the brain matures around five weeks of age in a wolf cub. From this time on they learn social codes, communication, observation, tracking, behaviors of different prey animals, the territory, dangers and threats and so much more.

The wolves need to do it – the dog has a need to do it.

Problem solving. Prey animals are fast, strong and many times dangerous. It is almost impossible to hunt down and kill a young and strong animal – it has to be outwitted and attacked in cooperation. Animals from different species have to be approached in different ways. For instance, mountain sheep must be attacked from high positions, so the wolves have to climb up over the spots where the animals are and hunt downwards.

The wolves need to do it – the dog has a need to do it.

Balance. Wolves have perfect body control. They can run in high speed in rough terrain in the dark, without stumbling. The prey animals run in high speed and the hunters must be able to follow – and they are.

The wolves need to do it – the dog has a need to do it.

The where: You can let the dog have some mental activities in any place of your choice, preferably anywhere. Do it not only outside, but indoors is as important. To lay still inside the house will create surplus energy which the dog acts out on the walk. That is, for instance, one reason why dogs pull on the leash. Giving the dog fifteen minutes of mental undertakings before the walk will reduce the pulling on the leash significantly.

The when: Anytime is good, but since dogs like routines, at the same time every day is best. If you walk your dog four times a day, it is enough with a mental challenge indoors twice a day. If the weather does not allow for long walks, like rainy or extremely hot days, you can do more inside the house. Note that it does not take you more than a few minutes to arrange for the dog to have a mental moment, but it takes the dog perhaps fifteen, twenty minutes. And it is more tiring than a walk.

The only thing you have to watch is not to overdo it. Be ambitious, but not over ambitious!

Mental activation made simple

It is easy to give the dog mental challenges, and it doesn’t have to cost anything at all if you prefer. You just use things you already have, like things from the household, as a mug, a dish, paper boxes of all sorts and whatever you find. There are also activity toys you can build yourself or buy.

Mental aktivering – Berikning på enkelt sätt

Detta seminarium förklarar varför, hur, var och när du bör aktivera din hund med de speciella övningar som mental aktivering innebär.

Varför: Hunden härstammar från vargen och de två arterna är nära besläktade och delar gener till 99%. Därför är hundens behov är lika de som vargen har. Givetvis finns det skillnader som beror på art, ras, ålder och individ, så du behöver aktivera din hund men inte överaktivera den. Medan en varg måste arbeta hårt för att överleva, behöver en hund bara aktiveras.

Varför aktiverar sig inte en hund själv om den har lite extra energi? Det beror på en annan egenskap som hunden har gemensamt med sin stamfar: Beteendesynkronisering. Individer i en grupp synkroniserar sina beteenden ­ och det gör en hund med sin husse och matte från det den är liten. Problemet är att den unga hunden snart slutar följa med oss när vi rör oss runt i våra rum eftersom det inte leder till något intressant. Så den lägger sig och vilar och sover i väntan på nästa promenadtur. Den energiska unga hunden har snart ett energiöverskott som den lever ut på promenaden och drar i kopplet, skäller på hundar och hoppar upp på folk den vill hälsa på.

Hur: Med utgångspunkt i vargens beteende ser man vilka aktiviteter som är mentalt stimulerande. De är nosarbete, inlärning, problemlösning och balans.

Nosarbete. Hunddjuren är beroende av sitt luktsinne för att överleva. De söker av vinden för att upptäcka byten och hot, följer ett spår, ibland i flera kilometer, och söker av området för att hitta något att äta. De har ett luktsinne som är flera hundra tusen gånger bättre än människans och de använder det dagligen så länge de lever.

Vargarna måste göra det – hundarna har ett behov av att göra det

Inlärning. Förmågan att lära sig börjar när hjärnan mognar, vid omkring fem veckors ålder för en vargunge. Från och med nu börjar de lära sig kommunicera, sociala koder, hur man spårar, om olika bytesdjur, om reviret, faror och hot och så mycket mera.

Vargarna måste göra det – hundarna har ett behov av att göra det

Problemlösning. Bytesdjuren är snabba, starka och ofta farliga. Det är nästan omöjligt att döda ett ungt, starkt djur. Ett bytesdjur måste överlistas och attackeras i ett effektivt samarbete. Olika djur måste närmas på olika sätt. Till exempel måste bergsfår attackeras uppifrån högre positioner, så vargarna måste först klättra uppför ett berg där bytesdjuren finns och sedan jaga nedför. Jägarna måste vara smartare än sina byten och använda hjärnans hela kapacitet.

Balans. Vargar ha en perfekt kroppskontroll. De kan springa i högsta fart i svår terräng i mörker utan att snubbla. Bytesdjuren rör sig snabbt och jägarna måste kunna följa dem – och det kan de.

Vargarna måste göra det – hundarna har ett behov av att göra det

Var: Du ge din hund lite mentala uppgifter varsomhelst, men inte bara utomhus, inne är lika viktigt. Att ligga stilla hemma skapar ett energiöverskott som hunden lever ut på promenaderna, vilket till exempel är främsta orsaken till att den drar i kopplet. Femton minuters mental aktivering innan promenaden minskar dragandet direkt.

När: Mentala övningar kan man göra när som helst. Eftersom hundar tycker om rutiner är det bra att hålla sig till samma tider. Om hunden får fyra promenader per dag räcker det med mentala utmaningar inne två gånger. Om vädret inte lämpar sig för långa promenader kan man aktivera hunden mera inomhus. Det tar inte mer än några minuter att arrangera en mental uppgift, men det tar hunden uppåt femton, tjugo minuter att utföra den. Och det är mer energikrävande än att gå på en promenad!

Mental aktivering är enkelt

Det är lätt att ge en hund mentala utmaningar och det behöver inte kosta något. Använd saker som redan finns i hushållet, som en mugg, en tallrik, ett kastrullock, pappersaskar och vad du har. Det finns också aktiveringsleksaker man kan bygga själv eller köpa. Bara fantasin sätter gränserna.

Det enda du behöver tänka på är att inte göra det för mycket. Var ambitiös, men inte överambitiös.

Seminariet är baserat på Anders Hallgrens bok ”Min bästa aktiveringsbok – Mental aktivering för hundar” (AH Books)

Nyckeln till lycka – Att motverka social stress hos hundar

Social stress är vanligt hos hundar

– om hur du undgår det och får en lycklig hund

Seminariet är baserat på min nya bok med samma titel. (Se Böcker)

Det här seminariet bottnar i ett projekt med syfte att försöka fastställa vilka faktorer hos människan som kan åstadkomma brister i hundars välfärd. Det tar upp vilka psykologiska, etologiska och etiska företeelser som kan orsaka psykiskt lidande. Det är ju tyvärr så att det hittills inte varit möjligt att mäta psykisk misskötsel genom att studera djuren, trots att många försök gjorts, till exempel med mätningar av kortisol. Därför är en analys av djurägarens beteende ett alternativ.

Metoden bygger på en jämförelse mellan å ena sidan en hunds naturliga behov och beteende och å andra sidan hur stor avvikelsen är från hur vårdnadshavaren tillgodoser dem.

Seminariets första del tar upp en sammanställning av femton beteenden som hundar visar, som är till för att stärka de sociala och emotionella banden mellan individerna i en grupp. Ju fler sådana beteenden som finns hos hundarnas anfäder, de vilda hunddjuren, exempelvis vargar, desto större betydelse har de för gruppsammanhållning, samarbete och i förlängningen överlevnad. Att de lever kvar hos våra tamhundar visar också hur viktiga de är. Då är det viktigt att inte motverka dem från människans sida. Exempelvis kan en auktoritär behandling av en hund, med mycket straffande, orsaka en så stark stress att hunden får en mängd symtom. Hundar är genetiskt programmerade för goda relationer och hård och sträng behandling motverkar väl fungerande relationer.

Seminariets andra del tar upp social stress, det som bristande psykologisk välfärd åstadkommer. Det är ett onaturligt, lågintensivt och långvarigt mentalt slitage. Förr eller senare ger det negativa effekter i en hunds nervsystem bland annat i form av obalans i serotoninaktiviteten och i ökad kortisolproduktion. Effekter i beteendet är vanliga, som till exempel passivitet, ibland till och med inlärd hjälplöshet samt ökad tendens att reagera emotionellt, ofta i form av rädsla och aggressivitet. Det är den här typen av stress som medför emotionell utmattning, eller utbrändhet, hos människor. Enkelt uttryckt: Onaturlig social livssituation skapar onaturlig stress.

Den tredje delen av seminariet tar upp på vilka sätt vi kan fungera med våra hundar för att minska risken för social stress. Det handlar om att undvika vissa saker och att göra andra saker med hundarna – enkla, naturliga saker.

 

Nyckeln-till-lycka-Omslaget-webb

Hundens psykologi – och hundägarens…

Jag tar upp begreppet ledarskap och visar att det är missförstått och redovisar flera moderna etologers kritik av begreppet. Till exempel har man inte bland vilt levande flockdjur kunnat finna en rangordning baserad på att vissa djur dominerar andra med maktmedel.

Jag föreslår att vi byter ut ledarskap mot lärarskap och i stället för att försöka vara ”ledare”, ska vi granska oss själva som ”lärare” och tränare. Jag visar vilka fel de flesta av oss gör i träning och många får anledning att känna igen sig själva – fast med ett skratt.

Sen har vi det där med vanliga vardagssituationer, där vi mer är kompisar med våra hundar. Men som sådana kan vi också lätt skapa problembeteenden, fast vi egentligen försöker att hindra dem. Ibland bara genom att ge uppmärksamhet åt beteenden vi vill få bort.

Föredraget pågår i cirka en timma och 20 minuter. I pausen efteråt finns tillfälle att köpa signerade böcker. Efter det följer en frågestund på cirka 30 minuter.

Seminarium om Stress

Skadlig stress i olika former är ett fenomen som blir allt vanligare i det moderna samhället och det drabbar såväl människor som djur. Det kommer från flera källor och när det blir tillräckligt mycket uppstår en mängd symtom.

Till en början uppstår den största märkbara förändringen i individens beteende, med ökad spänning, oro, ångest och irritabilitet. Vid långvarig stark stress uppstår ofta emotionell utmattning. De sociala konsekvenserna kommer snabbt med slitningar i relationer till andra, såväl närstående som främlingar.

Utsätts en individ för en svår chock eller långvarig stress uppstår kroppsliga förändringar som nedsatt immunförsvar och förändringar i inre organ, framför allt mage och hjärta. Så småningom kommer andra kroppsliga symtom och olika sjukdomar av varierande grad av allvarlighet.

I kursen tar vi upp flera aspekter på begreppet stress. Man räknar med två typer av stress. Dels har vi den endokrina stressen, som baseras på stresshormoner från kroppens hormonproducerande körtlar, som adrenalin och kortisol från binjurarna. Dels har vi hjärnstress som innebär att det blir obalans i hjärnans olika mekanismer för att hantera påfrestningar.

Det är viktigt att kunna kartlägga orsaker till stress. Av den anledningen går vi igenom den stressanalys som hundpsykologer får lära sig, där man utreder över- och understimulering.

För att kunna hantera stress hos sin hund måste man känna till de olika stressfaktorer som finns i hundarnas värld. Därför går vi under kursen igenom alla de kända faktorerna och vad man kan göra för att undvika dem, för att förebygga problemen.

Förutom förebyggande åtgärder tar vi upp olika former av terapi, såväl psykologisk som näringsbaserad samt medicinsk.

Seminariet vänder sig till alla hundintresserade och inga speciella förkunskaper behövs. Inga svårtillgängliga termer eller begrepp ingår och allt är pedagogiskt tillrättalagt.


 

Preliminärt schema

09.00 Samling och presentation

09.30 Historik och definition av begreppet stress

09.45 Det finns två typer: endokrin stress och hjärnstress

10.00 Endokrin stress
Binjurehormonernas inverkan på organismen (adrenalin, noradrenalin och kortisol). Ett system som eftersträvar balans. Tyroxinets (sköldkörtelhormon) inverkan på stress. Testosteronet är delvis ett stresshormon (disk. om pågående maskulinisering av våra hanhundar).

12.00 Lunch

13.00 Hjärnstress
Svårt att skilja från endokrin stress. Hjärnans fysiologiska mekanismer för att uppnå balans. Samband mellan hjärnstress och endokrin stress.

14.00 Orsaker till olika former av stress
Genetiska, över- och understimulering, osäkerhet, chock, lång tids ansträngning eller krav, hormonförändringar, sjukdom, smärta m m)

15.30 Kaffepaus

16.00 Diagnostisering och terapi vid olika stresstillstånd

17.00 Dagen slut

Observera att avvikelser från schemat kan förekomma.

Copyright © Anders Hallgren 2022