Hoppa till innehåll

Hundens mentalitet – om testning och beskrivning på gott och ont

I Sverige har testning av hundars mentalitet pågått i ett sextiotal år. Testmetoder har utvecklats och reviderats i flera omgångar, men ändå varit nästan desamma under alla år. Sättet att bedöma hundarnas reaktioner har utvecklats mer än testerna. Från början ”betygsatte” man reaktionerna och efter test fick hundar ett ”slutbetyg” som kunde variera mellan -3 till +3. Numera beskriver man hundarnas reaktioner och använder ingen slutsiffra.

I början utgick man från att man testade egenskaper som byggde på genetiska anlag. Emellertid ifrågasattes snart det ärftliga inslaget. Till exempel kunde genetikerna Reuterwall och Ryman 1972 inte finna något ärftligt i det ursprungliga testet utom lite när det gäller kamplust och då mest för tikar.

Testförfarandet utvecklades så småningom till ”Mentalbeskrivning Hund (MH) och metoderna varierade något. Man fann också ärftlighet, framför allt i större material, för flera av de testade ”egenskaperna”.

Beteendet är påverkat av ärftliga anlag
Ärftlighetsforskning på djurs beteenden har kunnat konstatera att arvbarheten är relativt stor, men varierar mellan djurslag och olika beteenden. Dessutom varierar forskningsresultaten mellan olika forskare.

Med tanke på hundens situation i samhället, framför allt när det gäller hundar som utvecklar problembeteenden, är det viktigt att ha ett instrument för att kunna styra avelsarbetet mot bra fungerande hundar. Det är en anledning till att man så helhjärtat gått in för att utveckla MH och andra liknande tester och att man uppmuntrar varje försök till att testa hundar från så många raser som möjligt.

Kritiken har svårt att finna gehör
Det har varit svårt att föra fram kritiska synpunkter på testning av hundars beteende och övertygelsen om att MH och liknande förfaranden är ett så bra instrument för att kartlägga mentala egenskaper att man infört det som obligatoriska prov på alla brukshundraser och flera andra. Men det finns kritik och den behöver höras.

Kritiken handlar om det ärftliga inslaget, om man kan kalla det man testar för ”egenskaper”, om hur mycket miljön påverkar beteendet, om hur många hundar som måste ingå i ett material för att man ska kunna utläsa arvbarheten (på enskilda individer går det inte att mäta något ärftligt), om vad testet egentligen säger om hunden och mycket mer.

Testning av aggressiva hundar
Polisen använder sig av mentaltester för att se om hundar som polisanmälts för att de skulle vara aggressiva, har en ”dålig mentalitet” eller ”egenskaper” som gör att de medför en risk för aggressivitet. Många hundar avlivas efter genomförda sådana tester, just med hänvisning till testresultatet. Samtidigt så vet vi att man inte kan dra några slutsatser om mentala egenskaper på enskilda individer. Här har vi alltså en fråga om rätt och rättvisa som är satt ur spel på grund av stora maktbefogenheter.

Att mista sin hund genom myndigheternas ingripande drabbar hundägare svårt och flera tragedier har utspelats i pressen, med hundägare som rymt med sin hund, som brutit samman och som på andra sätt drabbats psykiskt. Relationen mellan hundägare och hund är i stort sett samma som mellan förälder och barn, vilket bevistats i en undersökning, som också redovisas i seminariet.

Det finns alternativ till mental testning
Med det testförfarande man nu använder finns risken att hundar skräms. Till exempel finns det fall rapporterade där hundar blivit skotträdda efter skottprovet och blivit reserverade mot främmande personer efter de hot från folk som finns med i proverna.

Det finns alternativ till den direkta testningen av hundar, väl fungerande alternativ, med minst lika stora arvbarhetsvärden som i MH. Vi tar upp en metod och ser på fördelar och nackdelar.

Seminariet
Avsikten med detta seminarium är inte att motarbeta MH och andra mentala mätningar, utan att försöka balansera synen på dem, att se på nackdelarna såväl som fördelarna, att nyansera den ofta ensidigt positiva bilden. Dessutom är det viktigt att se på alternativ till testförfarande.

Preliminärt schema
För seminarium om hundens mentalitet

09.30 Arv, miljö och beteende. Likheter och olikheter mellan och inom raser; effekter av avel beroende på avelsmål; oönskade effekter; Arvet och hormonerna; begreppet mentalitet
10.30 Mentala egenskaper- egenskaper och testning. Från test till  MH (mentalbeskrivning); Kritik av mentala tester; Hur stor är ärftligheten i testerna? Kan tester fungera som avelsinstrument?
12.00 Lunch
13.00 Miljön och hundens beteende. Miljön och mentaltester; Miljöns påverkan på hunden
13.30 Kritik mot begreppet mentalitet. Synen på hunden; klassifikation av beteenden; beror problembeteenden på dålig mentalitet? Stress och mentalitet
14.45 Kaffepaus
15.00 Aggressiva hundar. Orsaker till aggressivitet; vem ska bedöma en problemhund?
16.00 Hundägarens relation till sin hund. Redovisning av en undersökning
16.30 Ett alternativ till mentaltestning och MH. Om intervjumetoden
17.30 Slut

Publicerat iBlogg

Bli först att kommentera

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

© Anders Hallgren 2024